PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU A REZERVOVÁNÍ SLUŽEB společnosti SIESTA CLOUD s.r.o.., IČO: 07491441, se sídlem Bruselská 266/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 301961 (dále jen „SIESTA CLOUD“) jakožto provozovatele platformy SIESTA CLOUD (dále jen „Platforma“) pro užívání Platformy a na ní provozovaných portálů (dále jen “Portál”), ze strany uživatelů – koncových zákazníků (dále jen „Zákazníci“), kteří užívají Portály za účelem rezervování služeb, které jsou na Portálech nabízeny (dále jen „Služby“), (dále jen “Obchodní podmínky”) Tyto Obchodní podmínky upravují využívání Portálu ze strany Zákazníků a z toho vznikající vzájemná práva a povinnosti SIESTA CLOUD a Zákazníků, přičemž tyto Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy Zákazníkem je osoba, jež jedná při užívání Portálu a rezervování Služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „Spotřebitel“). PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK SIESTA CLOUD v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Zákazníkům užívat Portál provozovaný SIESTA CLOUD tak, aby mohli jeho prostřednictvím procházet a nabídky Služeb třetích stran na něm umístěné a provádět rezervace Služeb u třetích stran poskytujících Služby. SIESTA CLOUD při provozu Portálu vystupuje jako zprostředkovatel třetí strany, která poskytuje Služby nabízené v Portálu, kdy této třetí straně zprostředkuje uzavírání smluv ohledně Služeb se Zákazníky pomocí Portálu. SIESTA CLOUD je v této souvislosti oprávněna jménem a na účet třetí strany poskytující Služby nabízené v Portálu přijímat platby za Služby od Zákazníků, a to v souladu s ustanovením 8.3. těchto Obchodních podmínek. SIESTA CLOUD nevystupuje jako zprostředkovatel Služeb pro Zákazníka a při provozu Portálu nikdy nejedná jako zástupce (jménem a na účet) Zákazníka. Služby nabízené na Portálech mají zejména povahu služeb ubytovacích, volnočasových, stravovacích nebo jiných podobných služeb. Zákazníci mohou Portál užívat bezplatně. Používáním Portálu se Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a dochází k uzavření smlouvy o užívání Portálu mezi SIESTA CLOUD a Zákazníkem, jejíž obsah je stanoven těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Smlouva o užívání Portálu“). PORTÁL Zákazníci mohou Portál užívat v plném rozsahu po registraci dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek, v omezeném rozsahu zpřístupněných funkcí lze Portál užívat i bez registrace. SIESTA CLOUD se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Portál byl dostupný a funkční. Zákazník však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí SIESTA CLOUD Portál nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení SIESTA CLOUD nebo třetích osob. SIESTA CLOUD není odpovědná za jakoukoli škodu vzniklou Zákazníkovi z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Portálu. SIESTA CLOUD je oprávněna kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu a funkcí Portálu. Toto probíhá automaticky a tyto Obchodní podmínky se vztahují se i na aktualizovaný Portál. Zákazník není oprávněn změny odmítnout, neboť služby SIESTA CLOUD v rámci Portálu jsou poskytovány „tak jak jsou“. Zákazník má však možnost kdykoli ukončit užívání Portálu. UŽIVATELSKÝ ÚČET Portál je Zákazníkům přístupný v omezeném rozsahu i bez jejich předchozí registrace. Za účelem uskutečňování rezervací Služeb v souladu s těmito Obchodními podmínkami mohou mít Zákazníci zřízen svůj vlastní uživatelský účet (dále jen „Účet“). Účet je Zákazníkovi vytvořen na základě jeho úspěšné registrace. Pokud se jako Zákazník registruje fyzická osoba, je nutné, aby v den registrace dovršila alespoň věku 18 let. Při registraci Zákazník povinně vyplní údaje v rozsahu, jakém jsou požadovány příslušným registračním formulářem, který je dostupný v rámci Portálu. Údaje v registračním formuláři mohou být označeny jako povinné, nebo nepovinné; bez vyplnění údajů označených jako povinné není možné dále pokračovat v registraci. Veškeré údaje, které Zákazník při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Zákazník povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu (viz čl. 4 těchto Obchodních podmínek). SIESTA CLOUD nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Zákazník uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje dle tohoto odstavce. Před odesláním údajů v registračním formuláři je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vložené údaje, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického formuláře. Zákazník odešle registrační formulář SIESTA CLOUD kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Takto odeslané údaje uvedené v elektronickém formuláři jsou ze strany SIESTA CLOUD považovány za správné. Před odesláním registračního formuláře Zákazník potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím pole „Přečetl/a jsem Obchodní podmínky a souhlasím s nimi“. Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací. Na Obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem upozorněn před odesláním žádosti o registraci, a má možnost se s nimi seznámit, případně si je uložit. Zákazník rovněž potvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování svých osobních údajů ze strany SIESTA CLOUD. Úspěšnou registrací dochází k uzavření smlouvy o registraci mezi Zákazníkem a Provozovatelem (dále jen „Smlouva o registraci“), jejíž obsah je určen těmito Obchodními podmínkami. O uzavření Smlouvy o registraci bude Zákazník bez zbytečného odkladu ze strany SIESTA CLOUD informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci nebo rezervaci Služby. Zákazník, který je Spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, že SIESTA CLOUD umožní Zákazníkovi využívat Platformu ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o užívání Portálu, resp. Smlouvy o registraci podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a bere na vědomí, že z toho důvodu nemá právo odstoupit od této smlouvy dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku. UŽIVATELSKÝ ÚČET Zákazníkovi je na základě jeho registrace zřízen jeho uživatelský účet (dále jen „Účet“). Zákazník je oprávněn užívat výhradně svůj vlastní Účet. Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Zákazník uvedl při registraci. Zákazník je povinen své přihlašovací údaje chránit. Zákazník je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Zákazníka co nejdříve své přístupové údaje změnit. SIESTA CLOUD neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Zákazníka vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. Veškerou odpovědnost za aktivitu probíhající na svém vlastním Účtu nese Zákazník, nehledě na to, zda ji činí Zákazník, osoba Zákazníkem pověřená či jiná třetí osoba. Zákazník je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit, změnit, a v případě dobrovolně uváděných údajů je též smazat. Zákazník je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu. SIESTA CLOUD jej zruší bez zbytečného odkladu. Zákazníkovi v souvislosti s tím nevznikají žádné nároky kromě těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách. SIESTA CLOUD může zrušit Zákazníkovi Účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo ze smluv uzavíraných na jejich základě se SIESTA CLOUD. Zákazníkovi v souvislosti se zrušením Účtu ze strany SIESTA CLOUD nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Zákazník bere na vědomí, že zrušení Účtu nemá vliv na již uzavřené smlouvy Zákazníka ohledně Služeb na základě těchto Obchodních podmínek. Zákazník bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení SIESTA CLOUD, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. NABÍDKY SLUŽEB NA PORTÁLU Nabídka Služby, kterou může Zákazník prostřednictvím Portálu rezervovat, bude vždy specifikovat alespoň: totožnost a kontaktní údaje subjektu, který Službu poskytuje, označení Služby a popis jejich hlavních vlastností, konečnou cenu Služby, případně způsob jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků, nebo případných slev, údaj o tom, zda se jedná o cenu včetně DPH nebo bez DPH a jaká sazba je nebo bude účtována, a údaj o tom, že platby budou uskutečňovány v českých korunách (CZK) či jiných měnách uvedených přímo v rámci nabídky Služby na Portálu (dále jen “Konečná cena Služby”), údaj o výši zálohy, kterou je Zákazník vždy povinen zaplatit před dokončením rezervace dané Služby, způsob platby Konečné ceny za Službu (Zálohy i případného doplatku), způsob a náklady na plnění Služby, údaje o právech z vadného plnění, zárukách a podmínkách pro uplatňování těchto práv; část těchto informací bude poskytnuta prostřednictvím těchto Obchodních podmínek, konkrétně částí Podmínky storno a reklamací, údaj o době trvání závazku mezi Zákazníkem, který provedl rezervaci Služby, a třetí osobou, která poskytuje Službu, a o podmínkách ukončení tohoto závazku, pokud je smlouva mezi Zákazníkem a třetí osobou, která poskytuje Službu, na jejímž základě je Služba poskytována, uzavírána na dobu neurčitou (zejm. údaj o možnosti či nemožnosti odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele do 14 dnů bez udání důvodu, resp. další storno podmínky). REZERVACE SLUŽEB SIESTA CLOUD prostřednictvím Portálu umožňuje Zákazníkům prohlížet Služby a uzavírat s třetími stranami, které Služby poskytují, smlouvy ohledně prezentovaných Služeb, a to prostřednictvím rezervačního formuláře u příslušné Služby na Portálu (dále jen „Rezervace“). Pro učinění Rezervace je třeba vyplnit všechny údaje v rezervačním formuláři dostupném na Portálu označené jako povinné. Bez jejich uvedení není možné pokračovat dále s Rezervací. Před odesláním údajů v rezervačním formuláři je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vložené údaje, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického formuláře. Zákazník odešle rezervační formulář SIESTA CLOUD kliknutím na tlačítko „Zabezpečená platba“; následně bude Zákazník přesměrován na stránku s platební bránou. Takto odeslané údaje uvedené v rezervačním formuláři jsou ze stran SIESTA CLOUD považovány za správné. O provedení Rezervace bude Zákazník vždy ze strany SIESTA CLOUD informován prostřednictvím e-mailu uvedeného v rezervačním formuláři nebo v Účtu. Úspěšným provedením Rezervace dochází ze strany Zákazníka k akceptaci nabídky subjektu poskytujícího Službu ohledně jeho Služby a k uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a třetí stranou poskytující Službu o poskytnutí Služby (dále jen „Smlouva o poskytnutí Služby“). Podmínkou úspěšného učinění Rezervace je vždy složení Zálohy dle článku 7 těchto Obchodních podmínek. Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že SIESTA CLOUD vystupuje jako pouhý zprostředkovatel pro třetí stranu, která poskytuje Službu, a tedy zprostředkuje této třetí straně uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby se Zákazníkem, a v žádném případě není SIESTA CLOUD smluvní stranou Smlouvy o poskytnutí Služby. SIESTA CLOUD nevystupuje jako zprostředkovatel pro Zákazníka. Smlouva o poskytnutí Služby je vždy uzavírána přímo mezi Zákazníkem a subjektem poskytujícím Službu. Zákazník bere na vědomí, že z tohoto důvodu odpovědnost za jakékoli vady Služeb poskytovaných na základě Smlouvy o poskytnutí Služby leží plně na subjektu, který Službu poskytuje, nikoli na SIESTA CLOUD. SIESTA CLOUD negarantuje uzavření ani plnění Smlouvy o poskytnutí Služby a neodpovídá zejména za její (ne)uzavření, její obsah ani následné plnění. Veškerá taková právní jednání jsou odpovědností příslušného Zákazníka a subjektu poskytujícího Službu. Zákazník si je vědom, že veškeré informace o právech z vadného plnění, zárukách a podmínkách pro uplatňování těchto práv (zejm. jak a kde má Zákazník reklamaci ohlásit, včetně všech vyžadovaných náležitostí ohlášení reklamace, např. reklamační formulář, za jakých podmínek není možné reklamaci uplatnit, jakým způsobem bude Zákazník ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován) mu poskytuje přímo třetí strana, která Službu poskytuje, a své nároky z vad bude uplatňovat rovněž přímo u této třetí strany poskytující Službu, pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak (zejm. článek 9 Obchodních podmínek). ZÁLOHA NA REZERVACI Pro dokončení Rezervace je vždy třeba, aby Zákazník zaplatil před dokončením Rezervace subjektu poskytujícímu Službu zálohu, jejíž výše je vždy uvedena u nabídky dané Služby na Portálu (dále jen „Záloha“), a to v souladu s platebními podmínkami dle článku 8 těchto Obchodních podmínek. Bez uhrazení Zálohy nelze Rezervaci odeslat a dokončit. Výše Zálohy se může lišit u každé Služby, nejvýše však může dosáhnout výše Konečné ceny Služby. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby, a pokud nenastane situace, kdy se dle článku 9 těchto Obchodních podmínek Záloha vrací Zákazníkovi, bude Záloha v plné výši započtena na Konečnou cenu Služby (tzn. Zákazník následně doplatí jen rozdíl mezi Konečnou cenou Služby a Zálohou). Podmínky vracení Zálohy se řídí zejména článkem 9 těchto Obchodních podmínek. PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY Zákazník bere na vědomí, že Konečná cena Služby bude uhrazena prostřednictvím Zálohy, a v případě, že Záloha nepokryje celou částku Konečné ceny Služby, je Zákazník povinen zbytek Konečné ceny Služby uhradit následně po provedení Rezervace (dále jen „Doplatek Ceny“). Výše Konečné ceny Služby je vždy uvedena na Portálu v rámci rezervačního formuláře, spolu s údaji o tom, jaké daně, poplatky, nebo jiná podobná plnění a v jaké výši jsou v Konečné ceně Služby zahrnuty (zejména výši DPH, místních poplatků, a dalších). Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Zálohu bude platit třetímu subjektu poskytujícímu Službu, a to prostřednictvím (k rukám) SIESTA CLOUD, která je oprávněna jménem a na účet subjektů poskytujících Službu veškeré platby Záloh vybírat. Veškeré platby Záloh dle těchto Obchodních podmínek budou Zákazníci hradit prostřednictvím online platby platební bránou v Portále, kterou zajišťuje provozovatel platební brány – společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 (dále jen „Poskytovatel PB“). Případný Doplatek Ceny mohou Zákazníci uhradit buďto zároveň s platbou Zálohy prostřednictvím platební brány Poskytovatele PB v Portálu k rukám SIESTA CLOUD, nebo i později přímo při čerpání Služby na místě danému subjektu poskytujícímu Službu v souladu s jeho platebními podmínkami. SIESTA CLOUD po obdržení částky Zálohy (a případného Doplatku Ceny nebo jiné platby, pokud je provedena prostřednictvím platební brány v Portálu) poskytne Zákazníkovi e-mailem uvedeným v rezervačním formuláři nebo Účtu potvrzení o provedení platby. V případě, že na základě Smlouvy o poskytnutí Služby bude Služba poskytována Zákazníkovi dlouhodobě, ve formě opakovaných plnění, přičemž cena za takové plnění může být v souladu s nabídkou Služby na Portále hrazena v opakovaných platbách, umožní Portál automatické strhávání plateb z platební karty Zákazníka (tzv. opakované platby). Zákazník učiněním Rezervace takové Služby, u které je uveden způsob platby opakovanými platbami, souhlasí se založením a s parametry opakované platby, tak jak mu jsou zobrazeny v rámci potvrzení, a rovněž souhlasí s tím, že údaje o platební kartě budou předány Poskytovateli PB. V rámci opakované platby je vždy uvedeno: důvod založení opakované platby (např: platba za předplatné) maximální částka opakované platby, zda je částka platby fixní nebo variabilní, datum nebo frekvence strhávání opakované platby, zda je datum, popř. frekvence strhávání fixní nebo variabilní. Pro změnu opakované platby může Zákazník použít příslušný formulář v rámci Portálu (jeho uživatelského Účtu), kde požádá o změnu nastavení opakované platby. Založení automatického strhávání plateb je Zákazníkovi potvrzeno e-mailem na jeho adresu uvedenou v jeho Účtu. Zákazník bude nejpozději sedm (7) pracovních dní předem informován, pokud má dojít ke stržení následující opakované platby a uběhlo více než 6 měsíců od poslední opakované platby, skončila perioda, po kterou měl Zákazník Službu zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba, dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby). PODMÍNKY STORNO, VRACENÍ ZÁLOHY, REKLAMACE, KOMPENZACE SIESTA CLOUD Tento článek Obchodních podmínek upravuje podmínky zrušení Rezervace Služby učiněné prostřednictvím Portálu, včetně podmínek vracení již provedených plateb za Rezervace, a postup řešení stížností a reklamací spojených s Rezervacemi Služeb provedenými prostřednictvím Portálu. Storno Rezervace Možnosti zrušení již učiněné Rezervace Služby a jeho podmínky, včetně podmínek, za kterých jsou vraceny již provedené platby za Rezervace (dále jen „Podmínky Storno“) jsou uvedeny vždy u každé nabídky Služby na Portále. Podmínky Storno se mohou u jednotlivých Služeb na Portále lišit. Dokončením Rezervace Zákazník potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami Storno, a tyto se stávají nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí Služby. Rezervaci lze stornovat výhradně prostřednictvím Portálu (resp. Účtu Zákazníka), případně přímo kontaktováním třetí osoby poskytující Službu prostřednictvím jejích kontaktních informací (e-mail, telefon) uvedených v Portálu, dle toho, která z daných možností je v Portálu v danou chvíli dostupná. Vrácení Zálohy při stornování Rezervace Pokud budou splněny podmínky pro vrácení Zálohy dle Podmínek Storno u dané Služby, které se Rezervace týká (zejm. bude-li Rezervace stornována ve lhůtě stanovené Podmínkami Storno), bude Zákazníkovi ze strany SIESTA CLOUD automaticky vrácena Záloha, případně její část, dle Podmínek Storno. Pokud předpoklady pro vrácení Zálohy nebo její části dle Podmínek Storno splněny nebudou, zejména pokud Zákazník Rezervaci stornuje po stanovené lhůtě pro bezplatné stornování Rezervace uvedené na Portále, Záloha (nebo její část) Zákazníkovi vrácena nebude. V případě vracení Zálohy při stornování Rezervace bude částka Zálohy Zákazníkovi vrácena automaticky, pouze na základě stornování Rezervace, bez nutnosti o vrácení Zálohy žádat. Částka Zálohy bude Zákazníkovi vrácena prostřednictvím Poskytovatele PB bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého Zákazník provedl platbu Zálohy. SIESTA CLOUD částku Zálohy odešle Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne stornování Rezervace. Reklamace Služeb SIESTA CLOUD vystupuje výhradně jako provozovatel Portálu a zprostředkovatel pro třetí stranu, která poskytuje Službu, a žádné ze Služeb, které jsou nabízeny na Portálu, sama neposkytuje. Za poskytování Služeb prezentovaných na Portálu jsou výhradně odpovědné třetí strany, které Služby poskytují. SIESTA CLOUD za poskytování Služeb a jejich kvalitu neodpovídá. Proto pokud má Služba jakékoli vady, nebo pokud s ní Zákazník není spokojen, je třeba, aby vždy nejprve kontaktoval přímo třetí stranu, která Službu poskytuje a o jejíž Službu se jedná, a uplatnil svá práva přímo u ní. Údaje o tom, kdo Službu poskytuje a kontaktní údaje jsou vždy uvedeny v rámci nabídky Služby na Portálu. SIESTA CLOUD nebude Zákazníky při reklamacích Služeb jakkoli zastupovat ani jinak vstupovat do jednání mezi Zákazníkem a subjekty poskytujícími Služby vztahujících se k reklamacím, jakož ani nebude poskytovat Zákazníkům jakékoli náhrady nebo jiná plnění v souvislosti s vadami Služeb, pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Kompenzace SIESTA CLOUD za poskytované Služby SIESTA CLOUD se zavazuje, že poskytne Zákazníkům náhradu za již zaplacenou cenu jejich Rezervace (dále jen „Kompenzace SIESTA CLOUD“), a to pouze v následujících případech: i. Zákazník učinil Rezervaci Služby prostřednictvím Portálu, řádně uhradil Zálohu ve výši uvedené ve formuláři Rezervace, a ii. v okamžiku plánovaného počátku poskytování Služby (např. sjednaný čas příjezdu do ubytování, plánovaný začátek akce apod.) není objektivně možné Službu poskytnout a čerpat, neboť třetí strana, která Službu na Portálu nabízí, nebo Služba samotná, případně prostředky nezbytné pro poskytnutí Služby vůbec neexistují, nebo neumožňují vůbec poskytnutí a čerpání Služby; zejména se jedná o situace, kdy by třetí strana nabízející Služby na Portále byla, dle informací a důkazů dostupných SIESTA CLOUD, fiktivním, neexistujícím subjektem, nabízejícím fiktivní, neexistující Služby (např. ubytování v neexistujícím ubytovacím zařízení). Zákazník bere na vědomí, že se nejedná o situace, kdy například třetí strana nabízející Službu odmítne Službu poskytnout nebo nemůže Službu poskytnout jen dočasně, například pro překročení svých kapacit či pro jiné podobné důvody. V takovém případě Zákazník bude uplatňovat svá práva z vadného plnění přímo u tohoto subjektu poskytujícího danou Službu; a iii. Zákazník prokazatelně kontaktoval nejdříve třetí stranu, která prostřednictvím Portálu Službu nabízela, a pokusil se neúspěšně vyřešit nastalé potíže přímo s ní. Kompenzace SIESTA CLOUD bude Zákazníkovi poskytnuta vždy na základě individuálního posouzení daného případu ze strany SIESTA CLOUD. Zákazník bere na vědomí, že konečné rozhodnutí o ne/udělení Kompenzace SIESTA CLOUD náleží SIESTA CLOUD, a že SIESTA CLOUD není povinna Kompenzaci SIESTA CLOUD poskytnout, pokud nebude přesvědčena o oprávněnosti nároku Zákazníka na její poskytnutí. Kompenzace SIESTA CLOUD je poskytována výhradně na základě řádné žádosti Zákazníka učiněné v souladu s podmínkami uvedenými dále. Pokud Zákazník o Kompenzaci SIESTA CLOUD řádně a včas nepožádá, jeho právo na Kompenzaci SIESTA CLOUD bez dalšího zaniká. Žádost o Kompenzaci SIESTA CLOUD musí Zákazník podat vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od okamžiku sjednaného začátku čerpání Služby. Opožděné žádosti může SIESTA CLOUD bez dalšího odmítnout. K podání žádosti o Kompenzaci SIESTA CLOUD je Zákazník povinen využít formulář „Žádost o poskytnutí Kompenzace SIESTA CLOUD za reklamované Služby“ dostupný na Portále. K žádostem o Kompenzaci SIESTA CLOUD podaným jiným způsobem nebude přihlíženo. Zákazník musí do formuláře žádosti o Kompenzaci SIESTA CLOUD vyplnit všechny údaje, které jsou označeny jako povinné, bez jejich uvedení nebude možné žádost odeslat SIESTA CLOUD. Zákazník žádost o Kompenzaci SIESTA CLOUD odešle SIESTA CLOUD prostřednictvím rozhraní Portálu, kliknutím na tlačítko „Odeslat žádost o kompenzaci“ v příslušném formuláři žádosti. Žádost o Kompenzaci SIESTA CLOUD je nutno náležitě odůvodnit a uvést důkazy podporující vznik práva Zákazníka na Kompenzaci SIESTA CLOUD (např. fotografie, videozáznamy nebo jinou dokumentaci). Zákazník může být následně ze strany SIESTA CLOUD požádán o poskytnutí další součinnosti při posuzování oprávněnosti nároku na Kompenzaci SIESTA CLOUD. Kompenzace SIESTA CLOUD nebude poskytnuta, pokud i. SIESTA CLOUD vyhodnotí žádost Zákazníka jako neopodstatněnou, nebo ii. Zákazník neposkytne dostatečné údaje nebo důkazy prokazující oprávněnost jeho nároku, nebo nebude poskytovat dostatečnou součinnost při posuzování oprávněnosti jeho nároku, nebo iii. Služba nebyla řádně poskytnuta zaviněním, nebo spoluzaviněním Zákazníka, nebo iv. Zákazník za účelem vyřešení vzniklých potíží (neposkytnutí Služby) nekontaktoval prokazatelně nejprve přímo třetí stranu, která na Portálu danou Službu nabízela. SIESTA CLOUD Zákazníka vyrozumí o posouzení nároku na Kompenzaci SIESTA CLOUD prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Portálu (resp. Účtu Zákazníka). Pokud bude Zákazníkovi Kompenzace SIESTA CLOUD přiznána, bude Zákazníkovi poskytnuta v penězích, v částce odpovídající celé Záloze nebo části Zálohy, dle Podmínek Storno, a případného Doplatku Ceny, které Zákazník uhradil prostřednictvím platební brány v Portálu. SIESTA CLOUD odešle Zákazníkovi Kompenzaci SIESTA CLOUD nejpozději do 14 dnů ode dne rozhodnutí o oprávněnosti nároku Zákazníka na Kompenzaci SIESTA CLOUD. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ PORTÁLU A REGISTRACI Zákazník, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o užívání Portálu ani od Smlouvy o registraci, kterou dle těchto Obchodních podmínek uzavírá se SIESTA CLOUD, podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byly služby SIESTA CLOUD prostřednictvím Portálu poskytovány s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od dané smlouvy (dle ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku). Toto nemá vliv na možnost Zákazníka ukončovat nebo odstupovat od Smluv o poskytnutí Služby se subjekty poskytujícími Služby. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ Zákazník se zavazuje využívat Portál výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Zákazník není oprávněn využívat Portál k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Zákazník se potom především zavazuje, že nebude při užívání Portálu nebo v důsledku toho zasahovat do práv třetích osob, SIESTA CLOUD nebo ostatních Zákazníků nebo uživatelů Portálu, nebude neoprávněně zasahovat do Portálu, a nebude se pokoušet získat přístup Portálu a/nebo Účtu jiným způsobem, než prostřednictvím příslušného rozhraní a případně pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do softwaru zajišťujícího chod Portálu, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn, nebude užívat Portál způsobem, který by ho mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Portál zprovozněn), nebude neoprávněně zpracovávat osobní údaje Zákazníků nebo jiných uživatelů Portálu, nebude využívat Portál k zasílání nevyžádaných zpráv, škodlivých počítačových programů a dalšího nelegálního či obtěžujícího obsahu, nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA Zákazník bere na vědomí, že Portál, jehož součásti, včetně software zajišťujícího její chod, a obsah Portálu jsou chráněny právy duševního vlastnictví, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění. Zákazník je oprávněn tato díla užívat výhradně po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání Portálu v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Toto obdobně platí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné ze strany SIESTA CLOUD v rámci Portálu (zejm. grafika, ochranné známky apod.). Pokud Zákazník na Portál (prostřednictvím zejm. Účtu nebo Rezervace) nahraje obsah, který je chráněn jako autorské dílo dle autorského zákona, nahráním takového obsahu do Portálu poskytuje Zákazník SIESTA CLOUD nevýhradní licenci k užití takového autorského díla. Licence je udělována na celou dobu trvání autorských práv, celosvětově, v rozsahu ke způsobům potřebným k tomu, aby SIESTA CLOUD mohla autorské dílo užívat v rámci provozu Portálu dle těchto Obchodních podmínek. Zákazník prohlašuje, že licenci poskytuje jako bezplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s touto licencí. Zákazník a SIESTA CLOUD rovněž vylučují nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k autorskému dílu, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit. V případě, že obsah nahraný Zákazníkem naplňuje znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Zákazníkem a SIESTA CLOUD z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto odstavci, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu SIESTA CLOUD a o odměnu za poskytnutí práv k takovému produktu. ODPOVĚDNOST Zákazník se vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z užívání Portálu, v rozsahu umožněném českým právním řádem. Práva Zákazníka – Spotřebitele z vadného plnění se řídí zákonnou úpravou. Zákazník se zříká veškerých záruk, a to v co nejširším rozsahu, který umožňuje český právní řád. V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude SIESTA CLOUD odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Zákazníkovi v souvislosti s užíváním Portálu. SIESTA CLOUD tak především není povinna nahradit Zákazníkovi újmu vzniklou: v důsledku nemožnosti užívat Portál nebo jeho funkce; změnou těchto Obchodních podmínek; ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Zákazníka; v důsledku využívání Portálu v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem; v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou; nezávisle na vůli SIESTA CLOUD. Zákazník bere na vědomí, že SIESTA CLOUD v rozsahu umožněném právními předpisy nenese odpovědnost za: jakýkoli obsah, který Zákazník do Portálu vloží (zejména v rámci Účtu nebo Rezervací), správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných Zákazníkem v rámci jeho Účtu nebo Rezervací, správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných třetími stranami o jejich Službách, zejména SIESTA CLOUD neodpovídá za chybné, nepravdivé nebo neúplné informace o nabízeném zboží nebo službách, jejich vlastnostech a dostupnosti; toto nemá vliv na právo Zákazníka na vrácení Zálohy nebo její části dle podmínek storno a reklamací stanovených v těchto Obchodních podmínkách, za uzavírání a plnění Smluv o poskytnutí Služby a jakékoli škody s nimi související, funkčnost datové sítě Zákazníka, funkčnost hardwarového vybavení Zákazníka, za stav programového vybavení Zákazníka, za případné zásahy třetích osob do programového nebo hardwarového vybavení Zákazníka, za zajištění přístupu Zákazníka k Portálu. SIESTA CLOUD není povinna k náhradě jakékoli újmy, která vznikne v důsledku porušení povinností Zákazníka, nebo pokud se jakékoli prohlášení Zákazníka podle těchto Obchodních podmínek ukáže být neúplným či nepravdivým. Zákazník se zavazuje SIESTA CLOUD v plném rozsahu odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či neúplného prohlášení. Zákazník bere na vědomí, že SIESTA CLOUD vynakládá při tvorbě a provozu Portálu přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. SIESTA CLOUD však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Portálu a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli SIESTA CLOUD i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany SIESTA CLOUD. PODPORA Každý Zákazník je oprávněn kontaktovat SIESTA CLOUD za účelem řešení funkčnosti Portálu, zejména v případech, kdy je Portál nedostupný. Pro kontaktování SIESTA CLOUD je možné využít emailový kontakt: help@siesta.cloud SIESTA CLOUD bude Zákazníka informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Zákazník využil ke kontaktu. SIESTA CLOUD není odpovědná za služby podpory a údržby poskytované ve vztahu k Portálu a/nebo Platformy ze strany jakýchkoli třetích osob; takové služby podpory a údržby se řídí příslušnými podmínkami třetích osob, které dané služby poskytují. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ PORTÁLU A O REGISTRACI Smlouva o užívání Portálu se uzavírá na dobu neurčitou. Zákazník jí může ukončit ukončením užíváním Portálu. Smlouva o registraci se uzavírá na dobu neurčitou a je ukončena zrušením Účtu Zákazníkem nebo SIESTA CLOUD dle těchto Obchodních podmínek. SIESTA CLOUD je oprávněna kdykoli ukončit Smlouvu o registraci, a to písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v jeho Účtu. Smlouva o registraci je ukončena dnem doručení písemné výpovědi Zákazníkovi. SIESTA CLOUD ukončuje Smlouvu o registraci typicky v případech, kdy Zákazník porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy. Společně s ukončením Smlouvy o registraci je zrušen automaticky i Účet. Zákazník je oprávněn ukončit Smlouvu o registraci kdykoli zrušením svého Účtu. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zákazník bere na vědomí, že v rámci užívání Portálu bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů ze strany SIESTA CLOUD coby správcem. Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků v rámci Portálu jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s tímto dokumentem v procesu registrace. Dokument je k nahlédnutí dostupný na Portálu. ŘEŠENÍ SPORŮ V případě, že dojde mezi Zákazníkem, který je Spotřebitelem, a SIESTA CLOUD ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s užíváním Portálu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník – Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE Všechna oznámení mezi Zákazníkem a SIESTA CLOUD, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím Účtu, nebo prostřednictvím následujících e-mailových adres: SIESTA CLOUD: help@siesta.cloud Zákazník: e-mailové adresy uvedené v Účtu nebo v jednotlivé Rezervaci. Zákazník a SIESTA CLOUD se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Zákazník, který má vlastní Účet, tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouva o užívání Portálu a o registraci je uzavírána v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy o registraci jsou archivovány SIESTA CLOUD v elektronické formě. Přístup k těmto archivovaným smlouvám má výlučně SIESTA CLOUD. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při celém procesu uzavírání a plnění Smlouvy o užívání Portálu a o registraci. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy o užívání Portálu a o registraci a dalším plněním těchto Obchodních podmínek (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele komunikačních prostředků. SIESTA CLOUD není ve vztahu k Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. SIESTA CLOUD je oprávněna tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rámci Portálu a informace o tomto doplnění a/či změně bude Zákazníkovi, který má založen svůj Účet, také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Pokud Zákazník se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má možnost kdykoli okamžitě ukončit Smlouvu o registraci zrušením svého Účtu a Smlouvu o užívání Portálu ukončením užívání Portálu. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku. Zákazník souhlasí, že SIESTA CLOUD má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o registraci či její část. Zákazník nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za SIESTA CLOUD bez předchozího písemného souhlasu SIESTA CLOUD. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami budou řešeny s konečnou platností příslušnými soudy České republiky, ledaže právní předpisy určující příslušnost soudů k projednání sporů z těchto Obchodních podmínek takovou dohodu neumožňují. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.4.2023.